Uskomukset ohjaavat elämäämme

13.05.2019

Meistä jokainen uskoo johonkin. Suurin osa meistä ei vain tunnista omia uskomuksiaan ja näin ollen tiedä, millaisten uskomusten pohjalle oma identiteetti ja elämä on rakentunut. Olen itsekin elänyt suurimman osan elämästäni täysin tietämättä, millaiset uskomukset elämääni oikein ohjasivat. 

Usein ihmiset yhdistävät uskomukset uskonnollisiin uskomuksiin tai hengellisiin uskomuksiin. Usein sanotaan, että uskonnolliset ja hengelliset uskomukset ovat uskomuksia erilaisiin tarinoihin kuten tarinaan Jeesuksesta tai tarinaan valaistumisesta. Uskonnollisia ja hengellisiä uskomuksia pidetään yleisesti enemmän epäuskottavina kuin monia muita uskomuksia. Tähän on syynä, ettei monia yhteiskuntaa ohjaavia tekijöitä pidetä uskomuksina, vaikka ne ovat ihan samalla tavalla rakentuneet tarinoiden varaan (esim. yhteiskuntaluokat ja raha).

Hengellisten ja uskonnollisten uskomusten lisäksi on olemassa paljon yhteiskunnallisia, kulttuurillisia ja biologisia uskomuksia, jotka ovat rakentuneet ihmisten luomien tarinoiden pohjalle. Uskomus kansallisuuteen on yksi esimerkki kulttuurillisesta uskomuksesta. Kansallisuus on ihmisen luoma luokittelu tietyn kieli- ja kulttuuriyhteyden perusteella luoduista etnisistä ryhmistä. Yleensä ne eivät vastaa mitään todellista yhtenäistä ryhmää vaan esimerkiksi suomen kansa ei ole mikään kulttuurillisesti ja kielellisesti yhtenäinen ryhmä vaan koostuu useista eri kulttuurillisista ja kielellisistä ryhmistä. Suomessa ja Eurooppassa noussut nationalismi eli kansallisuusaate perustuu juuri tällaisiin kansallisuustarinoihin, joiden keskeisenä ajatuksena on pitää oma kansallisuus mahdollisimman homogeenisenä.

Meidän kulttuuriin on iskostunut paljon erilaisia ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia uskomuksia, jotka ohjaavat ihmisten elämänvalintoja. Monet ihmiset yrittävät tiedostamattomasti kaikin tavoin täyttää näitä yhteiskunnan asettamia uskomusmalleja. Nämä saattavat johtaa todella pahoihin psyykkisiin ongelmiin kuten omalla kohdallani kävi.

Itse aloin tarkkailemaan omia uskomuksiani saatuani pahan burnoutin. Sen jälkeen rupesin tarkastelemaan, millaiset uskomukset vaikuttavat käyttäytymiseeni. Itsetutkiskelun myötä tunnistin joitain hyvin haitallisia uskomuksia. Tällaisia olivat esimerkiksi uskomus intiimiin ihmissuhteeseen kytkeytyvästä rakkaudesta, uskomus ydinperhemallin olevan ainoa tavoiteltava tulevaisuuspolku tai uskomus tiettyyn "normaaliin" miesrooliin.

Yksi lähes jokaista yhdistävä uskomus on uskomus minuuteen. Minuus koostuu usein monista eri tarinoista, joiden pohjalta meille syntyy jokin kuva itsestä. Monella tämä kuva itsestä saattaa olla epäterveiden uskomusten sävyttämä. Tätä pahentaa vielä länsimainen ihmiskäsitys, jossa minuus koetaan jonkilaisena pysyvänä tilana. Itsellä on aika erilainen käsitys minuudesta, jota avaan seuraavissa blogikirjoituksissani lisää.

Uskomusten tunnistamisen myötä pystyin itse määrittelemään elämälleni suunnan. Vanhoista uskomuksista luopumisen jälkeen olen tietoisesti valinnut uusia uskomustarinoita kuten uskomus universaaliin ja ehdottomaan rakkauteen ja tietoisuuteen ja niiden taustalla olevaan jumalallisuuteen. Nämä uskomukset ohjaavat elämääni erittäin paljon. Olen kuitenkin tehnyt  omakohtaisen valinnan uskoa valitsemiini tarinoihin ja näin ollen olen itse määritellyt elämälleni suunnan.

Pitkään kuvittelin, että minulla ei olisi enää tiedostamattomia uskomuksia, mutta todellisuus oli aivan toinen. Tein muutama kuukausi sitten omatoimisen meditaatioretriitin kumpanini kanssa, jossa kummatkin kirjoittivat ylös omaan ajatteluunsa ja käyttäytymiseensä vaikuttavia uskomuksia. Retriitissä pystyin tarkkailemaan omaa mieltäni ihan eri tavalla kuin normaali arjessa, minkä vuoksi pystyin tiedostamaan hienovarasempiakin uskomuksia. Epäterveitä uskomuksia ei kuitenkaan ollut enää kovin montaa, mutta silti on hyvä tietyn väliajoin tarkistaa itseään ohjaavat uskomukset.

Tärkeintä olisikin tunnistaa omaan ajatteluunsa ja käyttäytymiseensä vaikuttavat uskomukset ja sen jälkeen voit itse päättää, mitä uskomuksia säilytät ja mitä et. Minulla on edelleen hyvin paljon ajatuksiini ja käyttäytymiseeni liittyviä uskomuksia, mutta nykyään tiedostan niistä suurimman osan. Tiedostamalla omat uskomukset et ole enää uskomustesi hallitsemattomassa ohjauksessa vaan pystyt määrittelemään, mitkä uskomukset sallit vaikuttaa omaan elämääsi.

Toisten uskomuksia ei tulisi väheksyä tai halveksua. Kaikilla tulisi olla vapaus uskoa mihin tahansa, kunhan uskomuksesta ei aiheudu haittaa muille ihmisille tai eliöille. Tiedostamattomassa uskomisessa ongelmana on, että on hyvin altis ulkopuoliselle ohjaukselle. Suurin osa ihmisistä ei tiedosta omia uskomuksiaan, minkä vuoksi olemme hyvin helposti manipuloitavissa erilaisiin tekoihin. Haitallista uskomuksellista ohjausta tulisikin kitkeä yhteiskuntatasolta, minkä vuoksi kaikenlainen vihapuhe ja kansaryhmää vastaan kiihottaminen tulisi saada kitkettyä pois yhteiskunnallisesta keskustelusta.

Monet ajattelevat, että uskomuksellisen manipuloinnin kohteina ovat vain uskonnolliset ihmiset tai kansallismieliset. Jokainen meistä on kuitenkin joidenkin uskomusten ohjailtavissa ja tähän perustuu myös meidän kulutuskäyttäytymiseen liittyvät ohjauskeinot. Siksi meidän tulisi kannustaa kaikkia tarkastelemaan omia uskomuksiamme sekä keskustelemaan avoimesti ja kunnioittavasti omista uskomuksistamme toistemme kanssa.


.